نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - درس در خانه

نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد به کمک مثلث قائم الزاویه

برای نمایش اعداد رادیکالی روی محور ، ابتدا مثلث قائم الزاویه مناسب را پیدا کرده و سپس یک کمان که شعاع آن مساوی با وتر مثلث است به مرکز عدد …

ادامه مطلب ...
تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی - درس در خانه

تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی

یکی از محاسباتی که در اعداد توان دار وجود دارد، تقسیم اعداد توان دار است. اگر دو عدد توان دار، دارای پایه های مساوی و یا توان های مساوی باشند. …

ادامه مطلب ...