تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال - درس در خانه

تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال چگونه انجام می شود؟

برای تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال ، ابتدا باید عدد زیر رادیکال را به صورت حاصلضرب دو عدد بنویسیم به طوری که یکی از آن دو عدد دارای …

ادامه مطلب ...
نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - درس در خانه

نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد به کمک مثلث قائم الزاویه

برای نمایش اعداد رادیکالی روی محور ، ابتدا مثلث قائم الزاویه مناسب را پیدا کرده و سپس یک کمان که شعاع آن مساوی با وتر مثلث است به مرکز عدد …

ادامه مطلب ...
تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی - درس در خانه

تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی

یکی از محاسباتی که در اعداد توان دار وجود دارد، تقسیم اعداد توان دار است. اگر دو عدد توان دار، دارای پایه های مساوی و یا توان های مساوی باشند. …

ادامه مطلب ...
به توان رساندن یک عدد توان دار - درس در خانه

به توان رساندن یک عدد توان دار داخل پرانتز چگونه است؟

هرگاه یک عدد توان دار داخل پرانتز باشه و روی پرانتز هم توان داشته باشه، در این حالت طبق قانون به توان رساندن یک عدد توان دار ، باید پایه …

ادامه مطلب ...