آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی - درس در خانه

آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. مفهوم حد یکی از موضوعات جدید و مهمی است …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل چهارم حسابان یازدهم مثلثات - درس در خانه

آزمون فصل چهارم حسابان یازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم حسابان یازدهم مثلثات همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. زاویه ها را می توان برحسب رادیان نیز بیان کرد. تعریف رادیان …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل سوم حسابان یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی - درس در خانه

آزمون فصل سوم حسابان یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل سوم حسابان یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. آزمون فصل سوم حسابان یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل دوم حسابان یازدهم تابع - درس در خانه

آزمون فصل دوم حسابان یازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل دوم حسابان یازدهم تابع همراه با پاسخ نامه تشریحی طراحی شده است. این فصل از کتاب در ادامه بحث تابع از کتاب ریاضی دهم است. …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل اول حسابان یازدهم جبر و معادله - درس در خانه

آزمون فصل اول حسابان یازدهم جبر و معادله با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل اول حسابان یازدهم جبر و معادله همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. در فصل اول از کتاب حسابان یازدهم مباحث جدید از …

ادامه مطلب ...