آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی - درس در خانه

آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. به کمک این آزمون ها و استفاده از پاسخ نامه تشریحی …

ادامه مطلب ...
عددهای مختوم و متناوب - درس در خانه

عددهای مختوم و متناوب را چگونه بدون استفاده از ماشین حساب تشخیص دهیم

عددهای مختوم و متناوب … در عددهای مختوم رقم های اعشاری پایان می پذیرد … اما در عددهای متناوب تعداد رقم های اعشاری پایان ندارد و به صورت یک الگو …

ادامه مطلب ...
اجتماع مجموعه ها - درس در خانه

اجتماع مجموعه ها با استفاده از نوشتن اعضا و نمودار ون

اگر همه عضوهای دو مجموعه را کنارهم قرار دهیم ، اجتماع مجموعه ها را نوشتیم. دقت کنید که اگر دو مجموعه عضوهای مشترک دارند، آن ها را یک بار بیشتر …

ادامه مطلب ...