همه مطالب ریاضی هفتم - درس در خانه
همه مطالب ریاضی هشتم - درس در خانه
همه مطالب ریاضی نهم - درس در خانه
همه مطالب ریاضی دهم - درس در خانه
همه مطالب حسابان یازدهم - درس در خانه
همه مطالب حسابان دوازدهم - درس در خانه
تعریف جایگشت و فرمول تعداد جایگشت های r تایی از n شیء متمایز - درس در خانه

جایگشت و فرمول تعداد جایگشت های r تایی از n شیء متمایز

اگر n شیء متمایز داشته باشیم به هر حالت کنارهم قرار گرفتن آن ها جایگشت می گویند و تعداد آن حالت ها برابر با n فاکتوریل است. دقت کنید که …

ادامه مطلب ...
روش ریشه گیری برای حل معادله درجه دوم در شرایط خاص - درس در خانه

روش ریشه گیری برای حل معادله درجه دوم در شرایط خاص

اگر بتوان معادله درجه دومی را به فرم x2=a تبدیل کرد می توان از روش ریشه گیری طبق فرمول زیر به راحتی جواب معادله را بدست آورید. روش ریشه گیری …

ادامه مطلب ...
توان گویا یا توان کسری چیست و تبدیل آن به رادیکال چگونه است؟ - درس در خانه

توان گویا یا توان کسری چیست و تبدیل آن به رادیکال چگونه است؟

هرگاه عددی دارای توان گویا یا توان کسری باشد، می توان آن را به رادیکال تبدیل کرد. به این صورت که عدد مخرج را برای ریشه رادیکال و عدد صورت …

ادامه مطلب ...
اعمال روی پیشامد ها - اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم - درس در خانه

اعمال روی پیشامد ها – اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم

برخی اعمال روی پیشامد ها شامل اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم می شود. هر یک از این اعمال را به طور جداگانه توضیح می دهیم. اجتماع دو پیشامد …

ادامه مطلب ...
اصل ضرب - انجام کاری شامل چند مرحله و هر مرحله از چند روش - درس در خانه

اصل ضرب – انجام کاری شامل چند مرحله و هر مرحله از چند روش

اصل ضرب بیان می کند : اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد، که مرحله اول را بتوان از a روش و مرحله دوم را بتوان از b روش انجام …

ادامه مطلب ...