تعداد وجه های جانبی - درس در خانه

تعداد وجه های جانبی ، کل وجه ها، راس ها و یال ها در منشور ها و هرم ها

در منشورها و هرم معمولا تعداد وجه های جانبی ، تعداد کل وجوه ، تعداد راس ها و یال ها مورد سوال قرار میگیره، برای محاسبه ی اونا فرمول های …

ادامه مطلب ...