جمع عددهای گویا به روش هم مخرج کردن یا مخرج مشترک گرفتن

عددهای گویا به نوعی همان عددهای کسری هستند با این تفاوت که علامت کسرها، می تواند مثبت یا منفی باشد. همه قانون هایی که از کسرها بلدیم، در مورد جمع عددهای …

ادامه مطلب ...