خواص متوازی الاضلاع - درس در خانه

خواص متوازی الاضلاع و خانواده آن، مستطیل ، لوزی و مربع

هر چهارضلعی که اضلاع رو به روی آن موازی باشند، متوازی الاضلاع نام دارد. خواص متوازی الاضلاع یعنی اینکه بدانیم زاویه ها و اضلاع آن چه ویژگی هایی دارند …

ادامه مطلب ...
محاسبه تعداد اضلاع یک چندضلعی منتظم با داشتن یک زاویه

محاسبه تعداد اضلاع یک چندضلعی منتظم با داشتن یک زاویه

سوالی که شما پرسیدید : فرض کنید تنها یک زاویه داخلی از یک چندضلعی منتظم را بدانیم. میخواهیم ببینیم روش محاسبه تعداد اضلاع یک چندضلعی منتظم با داشتن یک زاویه …

ادامه مطلب ...