بازدیدها : 10727

زاویه مرکزی و اندازه کمان رو به روی آن و رابطه طول کمان

در یک دایره ، زاویه ای که راس آن روی مرکز دایره و اضلاع آن شعاع های دایره باشند، زاویه مرکزی نام دارد. اندازه هر زاویه مرکزی با اندازه کمان …

ادامه مطلب ...