احتمال سکه و تاس و بررسی همه حالت های ممکن در احتمال

احتمال در ریاضی نشان دهنده یک نسبت است. نسبت تعداد حالت های مطلوب بر تعداد همه حالت های ممکن. در بحث احتمال مهم ترین کار این است که …

ادامه مطلب ...
جدول فراوانی داده ها و نکات مربوط به آن - درس در خانه

جدول فراوانی داده ها ، تعاریف و نکات مربوط به آن

زمانی که در رابطه با موضوعی اطلاعاتی جمع آوری می شود. نیاز است این اطلاعات به طور مناسب دسته بندی شود. جدول فراوانی داده ها یکی از …

ادامه مطلب ...
نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - درس در خانه

نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد به کمک مثلث قائم الزاویه

برای نمایش اعداد رادیکالی روی محور ، ابتدا مثلث قائم الزاویه مناسب را پیدا کرده و سپس یک کمان که شعاع آن مساوی با وتر مثلث است به مرکز عدد …

ادامه مطلب ...