معرفی عدد گنگ - درس در خانه

عدد گنگ چیست و چگونه می توان بین دو عدد تعدادی عدد گنگ نوشت

عددهایی که نمایش اعشاری آن ها دارای بی شمار رقم اعشاری است و دوره تناوب ندارند عدد گنگ نام دارد. مثل عدد پی ، رادیکال هایی که جواب دقیق ندارند …

ادامه مطلب ...
عددهای مختوم و متناوب - درس در خانه

عددهای مختوم و متناوب را چگونه بدون استفاده از ماشین حساب تشخیص دهیم

عددهای مختوم و متناوب … در عددهای مختوم رقم های اعشاری پایان می پذیرد … اما در عددهای متناوب تعداد رقم های اعشاری پایان ندارد و به صورت یک الگو …

ادامه مطلب ...