عددهای مختوم و متناوب - درس در خانه

عددهای مختوم و متناوب را چگونه بدون استفاده از ماشین حساب تشخیص دهیم

عددهای مختوم و متناوب … در عددهای مختوم رقم های اعشاری پایان می پذیرد … اما در عددهای متناوب تعداد رقم های اعشاری پایان ندارد و به صورت یک الگو …

ادامه مطلب ...
اجتماع مجموعه ها - درس در خانه

اجتماع مجموعه ها با استفاده از نوشتن اعضا و نمودار ون

اگر همه عضوهای دو مجموعه را کنارهم قرار دهیم ، اجتماع مجموعه ها را نوشتیم. دقت کنید که اگر دو مجموعه عضوهای مشترک دارند، آن ها را یک بار بیشتر …

ادامه مطلب ...