پیدا کردن اضلاع به کمک نسبت های مثلثاتی - درس در خانه

پیدا کردن اضلاع به کمک نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه

برای پیدا کردن اضلاع به کمک نسبت های مثلثاتی حتما باید در شکل مثلث قائم الزاویه داشته باشیم یا اینکه با کشیدن خط های اضافی این مثلث را ایجاد کنیم …

ادامه مطلب ...